قطعات کالسکه ای ماشین فرش بافی شونهر و واندویل

قطعات کالسکه ای ماشین فرش بافی

قطعات رپیر و گریپر ماشین فرش بافی شونهر و واندویل

قطعات رپیر و گریپر ماشین فرش بافی

نخ هارنیش ماشین فرش بافی شونهر و وندویل

نخ هارنیش ماشین فرش بافی

قطعات میله کربنی ماشین فرش بافی شونهر و وندویل

قطعات میله کربنی ماشین فرش بافی

قطعات قیچی ماشین فرش بافی شونهر و واندویل

قطعات قیچی ماشین فرش بافی

قطعات ژاکارد ماشین فرش بافی شونهر و واندویل

قطعات ژاکارد ماشین فرش بافی

قطعات پایه قیچی ماشین فرش بافی

قرقره ماشین فرش بافی شونهر و واندویل

قطعات قرقره ماشین فرش بافی

قطعات چرخدنده ماشین فرش بافی

قطعات تیغه فرش بافی

قطعات تیغه ماشین های فرش بافی

قطعات SMC

قطعات SMC ماشین فرش بافی

قطعات جانبی ماشین فرش بافی شونهر و واندویل

قطعات جانبی ماشین فرش بافی